Thursday, September 30, 2010

Internet Routing Architectures 2nd Edition

Internet Routing Architectures 2nd Edition


Computer Networking:A Top-down Approach Featuring the Internet Third Edition

Computer Networking:A Top-down Approach Featuring the Internet Third Edition


Distributed Systems - Principles and Paradigms Second Edition

Distributed Systems - Principles and Paradigms Second Edition


Saturday, September 11, 2010

Watch Srivari Annual Brahmostsavam LIVE (SVBC)

Sri Venkateswara Bakthi Channel (SVBC) - LIVE

Srivari - Annual Brahmostsavam 2010

Day
Morning
Evening
First Dwajarohanam Pedda Sesha Vahanam
Second  Chinna Sesha Vahanam Hamsa Vahanam
Third  Simha Vahanam Mutyapu Pandiri Vahanam
Fourth  Kalpavriksha Vahanam Sarva Bhoopala Vahanam
Fifth  Mohini Avataram Garuda Seva
Sixth  Hanumantha Vahanam Swarna Ratham, Gajavahanam
Seventh  Suryaprabha Vahanam Chandraprabha Vahanam 
Eighth  Rathotsavam Aswa Vahanam
Ninth  Pallaki Utsavam, Chakrasnanam Golden Tiruchi Utsavam, Dwajavarohanam

For more information Click Annual Brahmostsavam 2010